دو نظام، سه نظام، چهار نظام، و پنج نظام حرارتی کابل (BI2, BI3, BI4, BI5)

دو نظام، سه نظام، چهار نظام، پنج نظام و شش نظام از نوع حرارت-جمع شونده و در سایز های گوناگون (جهت سایز کابل های مختلف) ارائه می گردد. این چند نظام ها، از پلی الفین پیوند-متقابل شده تولید می گردند و در انواع ساده، دو لایه نیمه هادی/عایق و ضد روغن عرضه می گردند. چند نظام ها باعث آب بندی کابل در قسمتی که هسته های کابل های چند هسته ای (چند کور) از غلاف نهایی بیرون می آیند (پس از جداسازی غلاف نهایی جهت نصب سرکابل) استفاده شوند. این محصول، در سرکابل های حرارتی فشار متوسط جهت کابل های چند هسته ای به عنوان بخشی از کیت سرکابل ارائه می گردد. محل ورودی کابل اصلی و خروجی هر هسته کابل در این چند نظام ها، آغشته به چسب حرارتی است که موجب آب بندی هر چه بهتر کابل می گردد.

دونظام،سه نظام،چهار نظام،پنج نظام و شش نظام حرارتی کابل
دونظام،سه نظام،چهار نظام،پنج نظام و شش نظام حرارتی کابل
دونظام،سه نظام،چهار نظام،پنج نظام و شش نظام حرارتی کابل
دونظام،سه نظام،چهار نظام،پنج نظام و شش نظام حرارتی کابل
خرید
خرید