Previous slide
Next slide
تکنولوژی محصولات حرارت جمع شونده

تکنولوژی محصولات حرارت - جمع شونده

1) پیوند-متقابل «کراس لینک » سازی و حافظه دار کردن
مواد ترموپلاستیکی از مولکول های بلند و نازک، با ساختاری نا منظم تشکیل شده اند. مقاومت این مواد بسته به فاصله بین مولکول های آن و همچنین ساختار کریستالی آن دارد. در صورت حرارت دهی ترموپلاستیک ها، پیوند بین مولکول های آن از بین می رود و در نتیجه، مولکول ها به راحتی بر روی هم می لغزند و ماده روان می گردد. در این حالت مایع، مواد ترموپلاستیکی می توانند به هر شکل دلخواهی فرم داده شوند. پس از فرم دهی و سرد شدن، پیوند مولکولی به صورت مجدد برقرار می گردد، و مجددا مقاومت اولیه ماده که قبل از ذوب بر قرار بود، در حالت جدید برقرار می گردد.