انواع روکش های مورد استفاده در سرکابل و مفصل

dokme2-red

کاتالوگ انواع روکش های مورد استفاده در سرکابل و مفصل

انواع روکش های مورد استفاده در سرکابل و مفصل فشار متوسط شامل روکش استرس کنترل، روکش ضد جرقه (آنتی-تراکنیگ)، روکش دو جداره (نیمه هادی/عایق)، روکش عایق نهایی، روکش ضد روغن

انواع روکش های مورد استفاده در انواع مفصل و سرکابل حرارتی فشار متوسط، شامل روکش استرس کنترل، روکش ضد جرقه (آنتی-تراکینگ)، روکش دو جداره (نیمه هادی/عایق)، روکش عایق نهایی، و روکش ضد روغن ارائه می گردد.

روکش مورد استفاده سرکابل مفصل

روکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصلروکش مورد استفاده سرکابل مفصل

محصولات مشابه