سرکابل سرد (فنری) فشار متوسط (تا ۳۶ کیلو ولت)

سرکابل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلوولت
سرکابل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلوولت
سرکابل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلوولت
سرکابل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلوولت
سرکابل سرد فنری فشار متوسط تا 36 کیلوولت
خرید
خرید