انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها

امکان ارائه انواع عایق از نوع دکمه دار ساخته شده از پلی الفین پیوند-متقابل (کراس-لینک) شده طبق نقشه و رنگ مورد درخواست وجود دارد. این نوع کاور ها، جهت عایق کاری محل تلاقی دو شینه مسی یا آلومینومی در تابلوهای فشار متوسط که امکان استفاده از روکش حرارتی باسباری در آن محل تلاقی وجود نداشته استفاده می گردد.

انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها
انواع عایق دکمه دار محل تلاقی شینه ها
خرید
خرید